Live Online Training – Βήμα με Βήμα η Εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού στην βάση Επιδόσεων στην Επιχείρηση σας

website seminar banners 10

Μέσα στο σημερινό αβέβαιο, ρευστό και ταραχώδη επιχειρηματικό πεδίο, οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις τους αντιμετωπίζουν σωρεία προκλήσεων.

Οι συχνές αλλαγές και προσαρμογές αποτελούν πλέον τον μόνο σταθερό κανόνα. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας που εστιάζει στην στρατηγική σκέψη των στελεχών, την ευελιξία, στα αποτελέσματα και στην ευθυγράμμιση και στην γρήγορη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων.

Με αυτό τον σχεδιασμό μπορούν οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανθεκτικότητα, ταχύτητα στην αλλαγή και λήψη αποφάσεων, εστίαση και ευθυγράμμιση των ομάδων των ανθρώπων με τις στρατηγικές, τους στόχους και τα αποτελέσματα.

Seminar Brochure  Related Article
Book Seminar

Στοχευμένο Σεμινάριο με πολλές πρακτικές για να τις εφαρμόσεις στο δικό σου περιβάλλον! Ο Εκπαιδευτής ΑΡΙΣΤΟΣ στο αντικείμενο!

Ροδούλα Καλούδη, Benefit Software

Με τη συμπλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν το περιεχόμενο και την δομή ενός Στρατηγικού Σχεδίου, με βάση τις επιδόσεις.
 • Αναγνωρίζουν την σημαντικότητα ύπαρξης αλλά και της εφαρμογής ενός Στρατηγικού Σχεδίου.
 • Διατυπώνουν την αλληλοσυσχέτιση των μερών του Στρατηγικού Σχεδίου σε σχέση με την απόδοση.
 • Ετοιμάζουν ένα Στρατηγικό Σχέδιο με βάση των επιδόσεων από την αρχή μέχρι το τέλος.
 • Σχεδιάσουν και να Εφαρμόζουν τα κύρια εργαλεία στρατηγικής ανάλυσης.
 • Αναπτύξουν ένα σύστημα διαχείρισης απόδοσης για επίτευξη εστίασης ευθυγράμμισης και ευελιξίας.
 • Καθορίζουν συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες, KPI’s τμημάτων που να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους επιχειρηματικούς στόχους.
 • Υιοθετήσουν την εφαρμογή των εργαλείων.
 • Κινητοποιηθούν σε ότι αφορά την παρακολούθηση των σχεδίων δράσεων σε σχέση με τα αποτελέσματα.

Σε ποιους Απευθύνεται: 

CEOs, Εκτελεστικούς Διευθυντές, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων και Επιχειρηματίες, Διευθυντές Ανάπτυξης, Διευθυντές Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Σύμβουλοι Διοίκησης και Στρατηγικής.

Το πρόγραμμα:

Σχεδιάστε, αναπτύξτε και εφαρμόστε ένα σύστημα διαχείρισης απόδοσης για την επίτευξη εστίασης, ευθυγράμμισης και ευελιξίας στο σημερινό ασταθές, αβέβαιο και συχνά τοξικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό πρόγραμμα, σε αντίθεση με άλλα παρόμοια προγράμματα βασίζεται στην εμπειρία των τελευταίων 15 ετών του Κου Μουζούρη στον τομέα μέσα από εφαρμογές σε Οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Κύπρο και εξωτερικό στους τομείς FMCG,  Μεταποιητικής Βιομηχανίας , Τηλεπικοινωνιών, Εταιρειών Τεχνολογίας, Logistics, Επαγγελματικών Υπηρεσιών και Κατασκευαστικές Εταιρείες.

Εξηγεί πρακτικά πως να μεταβείτε από το Όραμα και την Αποστολή στους στρατηγικούς στόχους, την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών για επίτευξη των συγκεκριμένων και μετρήσιμων επιχειρησιακών και τμηματικών στόχων. Πολύ περισσότερο, εξηγεί τις πρακτικές εφαρμογής μέσα από πραγματικά παραδείγματα από έργα εφαρμοσμένης συμβουλευτικής που ανέλαβε ο Κος Μουζούρης.

Κάθε ενότητα προσδιορίζει τα εμπόδια, τους περιορισμούς ανάλογα με τις ιδιάζουσες συνθήκες της κάθε επιχείρησης , την αντίσταση της διοίκησης και των ομάδων  στην αλλαγή και τις προκλήσεις και εξηγεί πώς να τα αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά.

Ενότητες εκπαίδευσης

1η μέρα

 1. Ορισμός ή επαναδιατύπωση ενός συναρπαστικού και εμπνευσμένου οράματος, δήλωσης αποστολής και αξιών.
 2. Ερμηνεία του οράματος και των δηλώσεων αποστολής στο πλαίσιο των θέσεων των εργαζομένων, από τα ανώτερα στελέχη έως τις θέσεις προσωπικού πρώτης γραμμής, έτσι ώστε όλοι να έχουν κίνητρο να εμπλακούν και να αναλάβουν δράση. Πώς επικοινωνείτε το όραμα, την αποστολή και τις αξίες και πώς αξιολογείτε εάν η επικοινωνία ήταν αποτελεσματική;
 3. Ερμηνεία των αξιών ως οδηγών της καθημερινής συμπεριφοράς και της άσκησης ηγεσίας
 4. Εφαρμογή του στρατηγικού εργαλείου Balanced Scorecard.

2η μέρα

 1. Εφαρμογή κύριων εργαλείων στρατηγικής ανάλυσης που εφαρμόζονται σήμερα συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης SWOT και STEEPL, ανάλυση VRIO, Business Canvas, μοντέλο στρατηγικής Blue Ocean, μήτρα Ansoff, ανάλυση αλυσίδας αξίας ανάλογα με τον τύπο, μέγεθος και αγορά της επιχείρησης.
 2. Διαμόρφωση και καθορισμός στρατηγικών στόχων σύμφωνα με το όραμα και την αποστολή.
 3. Επιλογή κατάλληλων στρατηγικών για επίτευξη των στρατηγικών στόχων ανάλογα με τον τομεα, το μέγεθος, τον ανταγωνισμό και τις εσωτερικές ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
 4. Καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων για την χρονική  περίοδο επιχειρηματικών στόχων που να συνάδουν με τους  στρατηγικούς και εταιρικούς  στόχους.
 5. Καθορισμός συγκεκριμένων, μετρήσιμων δεικτών, KPIς  των διεργασιών(τμημάτων) που να  ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους επιχειρηματικούς στόχους. Αναλύονται τόσο οι ποσοτικοί όσο και οι ποιοτικοί KPI. Πώς να επιλέξετε τους σχετικούς οδηγούς(drivers)  των KPIs. Πως και σε πιο βαθμό το κάθε KPI επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα.

3η μέρα

 1. Προσδιορισμός των κύριων επιχειρησιακών διεργασιών(processes) που οδηγούν τα KPIs.
 2. Προσδιορισμός των μετρήσεων για τα KPIs και σχεδιασμός της διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης δεδομένων περιλαμβανομένων  και των πινάκων (dash-ports) για την παρακολούθηση των επιπέδων απόδοσης από τους τομείς της επιχείρησης. Ψηφιακά εργαλεία χαμηλού κόστους που χρησιμοποιούνται για ανάλυση δεδομένων (Data analytics).
 3. Ανάλυση και αξιολόγηση  την οργανωτικής δομής για να προσδιορίσετε την ανάγκη για παρεμβάσεις και αλλαγές που θα κάνουν τον οργανισμό να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό σας.
 4. Σχεδιασμός του πλαισίου λογοδοσίας και αποτίμησης(reporting & accountability) αποτελεσμάτων και της μηνιαίας αξιολόγησης επιδόσεων.
 5. Πως να σχεδιάζεται και να παρακολουθείτε εφαρμόσιμα και αποτελεσματικά σχέδια δράσης που οδηγούν, βελτιώνουν τις κύριες διεργασίες/λειτουργίες της επιχείρησης που οδηγούν τις επιδόσεις και τα εταιρικά αποτελέσματα.

Κατά την διάρκεια του Online Training θα μπορείτε να:

 • Συμμετέχετε
 • Κάνετε ερωτήσεις
 • Αλληλεπιδράτε
 • Κάνετε ασκήσεις
 • Άλλες δραστηριότητες όπως στην κανονική εκπαίδευση

Το εργαστήρι είναι δομημένο κατά τρόπο που για κάθε ενότητα / παρουσίαση δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εργαστούν ατομικά και ομαδικά σε ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, για βέλτιστη κατανόηση των θεμάτων και πρακτική εξάσκηση τους.

Η μέθοδος διδασκαλίας θα είναι ένα μείγμα διάλεξης, συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης, ώστε να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα την θεματολογία του προγράμματος.

Εξοπλισμός:

 • Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις
 • Μόνο πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ από:
  • PC or Laptop
  • Desktops (camera, microphone and speakers)
  • Android Tablet
  • iPads

Επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα της κατά πρόσωπο εκπαίδευσης χωρίς να ξοδεύετε χρόνο και κόστος διακίνησης.

*Το Σεμινάριο μπορεί να διοργανωθεί και σε Ενδοεπιχειρησιακό Επίπεδο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Εταιρείας σας.

Γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο! Θα παρακολουθούσα και άλλο σεμινάριο του εκπαιδευτή!

Κατερίνα Προδρόμου, G. Prodromou Associates LLC

Εκπαιδευτής: Γιαννάκης Μουζούρης – Strategy and Performance Management Expert

Κάντε click εδώ για να διαβάσετε το πλήρες βιογραφικό του Γιαννάκη Μουζούρη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 (Τρίτη), 22 (Πέμπτη) Φεβρουαρίου και 06 (Τετάρτη) Μαρτίου 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ημέρες, 21 εκπαιδευτικές ώρες (08:45 – 16:45)
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
ΑΞΙΑ: €600 + ΦΠΑ
(το ΦΠΑ εξαιρείται (νέα νομοθεσία 13/10/2023) μόνο για επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν)

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ Κύπρου. Το ύψος της επιχορήγησης αναμένεται: €420,00.

(Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου επιχορηγεί εργαζόμενους εταιρειών ιδιωτικού δικαίου που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και καταβάλλουν μέσω του ταμείου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ειδικό ταμείο για την ΑΝΑΔ. Για να επιχορηγηθείτε χρειάζεται η εταιρεία σας να είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα ΕΡΜΗΣ ως νομικό πρόσωπο και το άτομο να είναι εγγεγραμμένο ως Φυσικό Πρόσωπο.)

Καθαρό Κόστος ανά Συμμετέχοντα: €180,00

Το πιο πάνω ποσό περιλαμβάνει:

 • Συμμετοχή στο σεμινάριο
 • Το υλικό του σεμιναρίου σε  ηλεκτρονική μορφή
 • Το πιστοποιητικό παρακολούθησης

Εμπεριστατωμένη γνώση, υψηλή μεταδοτικότητα ομιλητή, υψηλός βαθμός διαδραστικότητας συμμετεχόντων! Value for Money!!! Ο εκπαιδευτής ήταν Βαθύς γνώστης του αντικειμένου με μεγάλη μεταδοτικότητα.

Δήμητρα Τουμπανάκη, Hellenic Pasteur Institute

Σεμινάριο – Βήμα με Βήμα η Εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού στην βάση Επιδόσεων στην Επιχείρηση σας


Name(s) of Participant(s)
Contact person (The communication will be with this person)
Email of participants for Online programmes
Name of Company and TIC for the invoice
Job position
Participant Motivation
Address, Postal Code & Town
Telephone
Contact Person Email
Participant email where the invitation will be sent to join the Online Training
The course/seminar is payable in advance. Please indicate how / when payment will be made:
Αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις. ´ Άτομα τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και προχωρούν σε ακύρωση επιβαρύνονται με μέρος του κόστους συμμετοχής ως ακολούθως: - Ακύρωση 15 ημέρες πριν από το σεμινάριο = 30% επιβάρυνση του συνολικού κόστους συμμετοχής - Ακύρωση μία εβδομάδα πριν από το σεμινάριο = Ολόκληρο το κόστος συμμετοχής. Σε περίπτωση ακύρωσης , το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει όλο το ποσό πριν την αφαίρεση της επιχορήγηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ( όπου εφαρμόζεται ) Σημαντική προϋπόθεση: Παρακαλώ σημειώστε ότι η δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο δεν εξασφαλίζει την κράτηση στο σεμινάριο και ως εκ τούτου την συμμετοχή σας μέχρι την εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής. Η Conicon διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια δήλωση συμμετοχής και να αποδεχτεί μια άλλη στην βάση της ημερομηνίας εξόφλησης του δικαιώματος συμμετοχής και την διαθεσιμότητα θέσεων στο σεμινάριο.

 

I accept the terms and conditions* In case of your cancellation, you are still responsible for the payment of the participation cost as follows: - Cancellation 15 days prior to the course - 30% of the total cost of participation. - Cancellation less than a week prior to the course - full cost of participation. In case of cancellation , the total cost includes the cost before the application of the subsidy of the Human Resource Development Authority of Cyprus ( if applicable). Important condition: Please note that the booking form does not guarantee the reservation in the seminar and therefore your participation until the payment of the fees to participate is received. Conicon reserves the right to cancel one registration and accept another based on first paid first served basis and the availability of seminar seats.

 

Privacy policy

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Seminars & events

Events in Φεβρουάριος 2024

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2024 01 29
2024 01 30
2024 01 31
2024 02 01
2024 02 02
2024 02 03
2024 02 04
2024 02 05
2024 02 06
2024 02 07
2024 02 08
2024 02 09
2024 02 10
2024 02 11
2024 02 12
2024 02 13
2024 02 14
2024 02 15
2024 02 16
2024 02 17
2024 02 18
2024 02 19
2024 02 20
2024 02 21
2024 02 22
2024 02 23
2024 02 24
2024 02 25
2024 02 26
2024 02 27
2024 02 28
2024 02 29
2024 03 01
2024 03 02
2024 03 03

Testimonials

Η Κυρία Βασιλική ήταν χαμογελαστή, πολύ θετική και μεταδοτική και μας εξήγησε τα πάντα λεπτομερώς. Την εκτιμώ πάρα πολύ! Οι γνώσεις που μας μετέδωσε είναι αφάνταστα χρήσιμες για να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας ζωή. Σε ευχ… Read more
Λουκία Ταντελέ Κουκλή, Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου