Σεμινάριο Λεμεσός – Ετοιμασία, Εφαρμογή και Έλεγχος Προϋπολογισμών Ταμειακής Ροής (Cash Flow Budgets)

Seminar Brochure - Conicon Training and Management Consulting Participation Form - Conicon Training and Management Consulting Related Article - Conicon Training and Management Consulting Related Tool - Conicon Training and Management Consulting 

Είναι πλέον δεδομένο ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις διεθνώς κλείνουν όχι από αδυναμία στην κερδοφορία αλλά λόγω ανεπαρκούς ρευστότητας, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η εξασφάλιση ανά πάσα στιγμή της απαραίτητης ρευστότητας είναι σημαντική προϋπόθεση επιβίωσης της κάθε επιχείρησης. Ως εκ τούτου η ικανότητα ετοιμασίας, εφαρμογής και παρακολούθησης ενός Προϋπολογισμού Ταμειακής Ροής σε όλες τις λειτουργίες, τμήματα μιας επιχείρησης είναι σημαντικότατη. Το σεμινάριο παρουσιάζει τις τεχνικές ετοιμασίας προϋπολογισμών ταμειακής ροής (Cash Flow Budget) και παράλληλα εξηγεί τις οικονομικές και μη οικονομικές παραμέτρους που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ταμειακή ροή.

Πολύ χρήσιμο σεμινάριο ακόμα για άτομα χωρίς ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Ο εκπαιδευτής ήταν πολύ επικοινωνιακός.
Χρίστος Γαβριηλίδης, Gevorest Trading Ltd

Με την συμπλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Ετοιμάζουν ένα συγκροτημένο προϋπολογισμό ταμειακής ροής (ρευστότητας)
  • Γνωρίζουν να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τους βασικούς λογα-ριασμούς διοίκησης και τις παρα-μέτρους που επηρεάζουν την τα-μειακή ροή
  • Αξιολογούν την επίδοση της επι-χείρησης σε σχέση με την ρευστό-τητα της
  • Μετατρέπουν τις πωλήσεις και τα έξοδα σε εισροές και εκροές με-τρητών
  • Να αναγνωρίζουν τους 7 βα-σικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ταμειακή ροή (ρευστότητα)
  • Να και να παρακολουθούν προϋπολογισμούς ρευστότη-τας και να αξιολογούν τα προ υπολογιζόμενα ποσά με τα πραγματικά
  • Να λαμβάνουν αποφάσεις και να εφαρμόζουν πρακτικά μέ-τρα για βελτίωση της ταμεια-κής ροής σε σχέση με τους 7 βασικότερους παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και τις αποκλίσεις στην τα-μειακή ροή

Σε ποιους Απευθύνεται:
Επιχειρηματίες, Διευθυ-ντές / ντριες, Λογιστές, Υπεύθυνοι/νες και Τμημα-τάρχες Λογιστηρίου

Πολύ ενδιαφέρον και περιεκτικό σεμινάριο που συνδύαζε την θεωρία με την πρακτική εφαρμογή. Ο εκπαιδευτής ήταν άκρως μεταδοτικός και κρατούσε συνεχώς τον ενδιαφέρον.
Κωνσταντία Ζάκου, Δήμος Λάρνακας

Εκπαιδευτής: κ. Γιαννάκης Μουζούρης

Κάντε click εδώ για να διαβάσετε το πλήρες βιογραφικό του Κου Γιαννάκη Μουζούρη

ΗΜ/ΝΙΑ: 07 (Πέμπτη) Δεκεμβρίου 2017
ΧΩΡΟΣ: Λεμεσός
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 ώρες (08:30—17:00)
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
ΑΞΙΑ: €195 + ΦΠΑ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ Κύπρου. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται: €119

Καθαρό Κόστος ανά Συμμετέχοντα: €113,05 (συμπερ. του ΦΠΑ)

Το πιο πάνω ποσό περιλαμβάνει τα διαλείμμα-τα για καφέ, τα γεύματα, το υλικό του σεμινα-ρίου και πιστοποιητικό παρακολούθηση

Βοηθητικό στην δουλειά και στις προσωπικές γνώσεις, βάση των σημερινών δεδομένων της οικονομίας
Τσιάτσιου Νατάσα, N. Constantinou & Co Audit Ltd

Σεμινάριο Λεμεσός – Ετοιμασία, Εφαρμογή και Έλεγχος Προϋπολογισμών Ταμειακής Ροής (Cash Flow Budgets)

 


Book this seminar

Όνομα Συμμετέχοντος /ων
Name(s) of Participant(s)

Άτομο Επικοινωνίας *
Contact person *

Όνομα Εταιρείας
Name of Company

Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας & Πόλη *
Address, Postal Code & Town *

Τηλέφωνο *
Telephone *

Email *

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ. Πώς / πότε γίνεται η πληρωμή. Παρακαλώ διευκρινίστε: *
The course/seminar is payable in advance. Please indicate how / when payment will be made: *

Μέσω Εμβάσματος πριν την έναρξη του προγράμματος. Bank transfer before the first day of the seminarΤην 1η μέρα του σεμιναρίου. On 1st seminar day

Παρακαλώ προσέξτε *
Άτομα τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και προχωρούν σε ακύρωση επιβαρύνονται με μέρος του κόστους συμμετοχής ως ακολούθως:
- Ακύρωση 15 ημέρες πριν από το σεμινάριο = 30% επιβάρυνση του συνολικού κόστους συμμετοχής
- Ακύρωση μία εβδομάδα πριν από το σεμινάριο = Ολόκληρο το κόστος συμμετοχής

I accept the terms and conditions *
In case of your cancellation, you are still responsible for the payment of the participation cost as follows:
- Cancellation 15 days prior to the course - 30% of the total cost of participation.
- Cancellation less than a week prior to the course - full cost of participation.

Click to accept the terms and conditions

* Fields are required.

Seminars & events

Νοέμβριος 2017
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2017 10 30 2017 10 31 2017 11 01

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Σύγχρονες Μέθοδοι Διαχείρισης Αγορών και Προμηθευτών

8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Σύγχρονες Μέθοδοι Διαχείρισης Αγορών και Προμηθευτών
2017 11 02 2017 11 03 2017 11 04 2017 11 05
2017 11 06 2017 11 07

Category: General9:00 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Αποτελεσματικό Σεμινάριο Διαχείρισης Αλλαγής! Change or Die!! Το Νo.1 Σεμινάριο στις Η.Π.Α

9:00 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Αποτελεσματικό Σεμινάριο Διαχείρισης Αλλαγής! Change or Die!! Το Νo.1 Σεμινάριο στις Η.Π.Α
2017 11 08

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Σύγχρονες Μέθοδοι Διαχείρισης Αγορών και Προμηθευτών

8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Σύγχρονες Μέθοδοι Διαχείρισης Αγορών και Προμηθευτών
2017 11 09

Category: General8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – Λεμεσός – Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας

8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – Λεμεσός – Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Ικανότητες Διεξαγωγής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού

8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Ικανότητες Διεξαγωγής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού
2017 11 10 2017 11 11 2017 11 12
2017 11 13 2017 11 14

Category: General8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – Λευκωσία – Εγκεκριμένο απο το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας

8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – Λευκωσία – Εγκεκριμένο απο το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας
2017 11 15

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών

8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών
2017 11 16

Category: General8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – Λευκωσία – Εγκεκριμένο απο το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας

8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – Λευκωσία – Εγκεκριμένο απο το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας
2017 11 17 2017 11 18 2017 11 19
2017 11 20 2017 11 21

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσματικών Ανθρώπων στην Προσωπική & Επαγγελματική Ζωή

8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσματικών Ανθρώπων στην Προσωπική & Επαγγελματική Ζωή
2017 11 22 2017 11 23

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσματικών Ανθρώπων στην Προσωπική & Επαγγελματική Ζωή

8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσματικών Ανθρώπων στην Προσωπική & Επαγγελματική Ζωή
2017 11 24 2017 11 25 2017 11 26
2017 11 27 2017 11 28

Category: General9:00 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – Λεμεσός – Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας

9:00 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – Λεμεσός – Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας
2017 11 29 2017 11 30 2017 12 01 2017 12 02 2017 12 03

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘHΣΟΥΜΕ;

Για να συζητήσουμε για το πώς η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να επιτύχει πραγματικά αποτελέσματα, παρακαλώ
Επικοινωνείστε μαζί μας ►

ΓΝΩΜΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πολύ καλό σεμινάριο! Ήταν σωστά διαμορφωμένο και θα με βοηθήσει τόσο στην δουλειά μου όσο και στην προσωπική μου ζωή.
Χριστιάνα Λεωνίδου, J. Tsitsis Building Serviced Ltd

Photo Gallery

Conicon seminars, programs in Limassol and Nicosia, Cyprus

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών