Στρατηγική Διαχείρισης Απόδοσης

business engineered gray

Γιατί είναι απαραίτητο εργαλείο στρατηγικής σημασίας για κάθε Οργανισμό /επιχείρηση σήμερα όσο ποτέ άλλοτε;

Ήδη το ξέρετε. Τα τελευταία 15 χρόνια ζούμε σε εποχές μεγάλης αβεβαιότητας. Το εξωτερικό περιβάλλον διεθνώς διακατέχεται από συχνές, μεγάλης εμβέλειας κρίσεις που δημιουργούν πολλές φορές μεγάλες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Οι προβλέψεις εχουν δυσκολέψει αφάνταστα. Τα συνηθισμένα εργαλεία προβλέψεων αποτυγχάνουν.

Η Στρατηγική Διαχείριση Απόδοσης (Strategic Performance Management – SPM) είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, καθώς τις εξελίσσει στο να παρακολουθούν, να μετρούν και να βελτιστοποιούν την απόδοση τους σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς και εταιρικούς τους στόχους σε πραγματικό χρόνο.

Περιλαμβάνει τον καθορισμό στόχων απόδοσης, την παρακολούθηση της προόδου, τον εντοπισμό κενών απόδοσης και τη γρήγορη λήψη διορθωτικών η/και βελτιωτικών  ενεργειών για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Οι βασικότεροι  λόγοι για τους οποίους η διαχείριση της στρατηγικής απόδοσης είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις είναι:

 • Ευθυγράμμιση Στόχων: Η στρατηγική διαχείριση απόδοσης διασφαλίζει ότι η απόδοση του οργανισμού, των τμημάτων και των εργαζομένων του είναι ευθυγραμμισμένη με τους γενικούς στρατηγικούς και συγκεκριμένους της περιόδου εταιρικούς στόχους. Παρέχει έναν μηχανισμό για τη μετάφραση των στρατηγικών στόχων σε μετρήσιμους στόχους, βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) και εφαρμόσιμα  σχέδια δράσης. Αυτή η ευθυγράμμιση βοηθά να διασφαλιστεί ότι όλοι στον οργανισμό εργάζονται για τους ίδιους στόχους και ότι οι πόροι κατευθύνονται και  χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για την επίτευξη αυτών των στόχων.
 • Μέτρηση απόδοσης: Η στρατηγική διαχείριση απόδοσης παρέχει μια συστηματική προσέγγιση για τη μέτρηση και την αξιολόγηση της απόδοσης του οργανισμού, των διαδικασιών του και των εργαζομένων. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συλλέγουν και να αναλύουν σχετικά δεδομένα και πληροφορίες για να αξιολογήσουν την πρόοδό τους προς την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων. Η μέτρηση απόδοσης επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τομείς επιτυχίας και τομείς που χρειάζονται βελτίωση, παρέχοντας πληροφορίες για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.Πρόσθετα και πολύ σημαντικά, η μεθοδολογία καθοδηγεί στην αποφυγή της ανάλυσης /παράλυσης που προέρχεται από την επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων και πληροφοριών αφού εστιάζει στην επιλογή εκείνων των δεικτών που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους στρατηγικούς και εταιρικούς στόχους. Καθορίζει επίσης , επίπεδα δεδομένων που είναι σημαντικά  για κάθε διοικητική βαθμίδα στην οργάνωση.Τέλος, παρέχει το πλαίσιο συνεχούς παρακολούθησης της πορείας και των επιδόσεων από την διοίκηση  αλλά και  όλο το προσωπικό σε πραγματικό χρόνο για άμεση κινητοποίηση για βελτιωτικές επεμβάσεις όταν χρειάζεται. Με αυτό τον τροπο ενισχύεται η ταχύτητα στις αλλαγές και στην λήψη και τροχοδρόμηση αποφάσεων σε πολλαπλά επίπεδα.
 • Λογοδοσία και διαφάνεια: Η στρατηγική διαχείριση απόδοσης προωθεί τη λογοδοσία( reporting and accountability) και τη διαφάνεια εντός του οργανισμού. Θέτοντας στόχους απόδοσης και μετρώντας την πρόοδο, δημιουργεί σαφείς προσδοκίες για τους εργαζόμενους και τις ομάδες. Βοηθά στον εντοπισμό των κενών απόδοσης μεμονωμένων και ομάδων και στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή τους.Η διαφανής μέτρηση και αναφορά απόδοσης ενθαρρύνει επίσης μια κουλτούρα λογοδοσίας, όπου οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της απόδοσης τους και συμβάλλουν στη συνολική επιτυχία του οργανισμού. Αποτελεί την βάση ενός συστήματος αντικειμενικής και ωφέλιμης αξιολόγησης αποδόσεων καθώς και την εισαγωγή ενθαρρυντικών συστημάτων αμοιβής αλλά και άλλων κινήτρων στην βάση πραγματικών επιδόσεων τόσο του οργανισμού/επιχείρησης αλλά και των λειτουργιών του/της.
 • Συνεχής βελτίωση: Η στρατηγική διαχείριση της απόδοσης είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της συνεχούς βελτίωσης. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τομείς χαμηλής απόδοσης και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για να καλύψουν τα κενά απόδοσης. Με την παρακολούθηση της απόδοσης σε συνεχή βάση και τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιστοποιούν συνεχώς τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τις στρατηγικές τους για να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου.
 • Λήψη Αποφάσεων: Η στρατηγική διαχείριση απόδοσης παρέχει δεδομένα και γνώσεις που υποστηρίζουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα του οργανισμού. Βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν έγκαιρα τάσεις, μοτίβα και τομείς βελτίωσης, που μπορούν να ενημερώσουν τις στρατηγικές επιλογές, την κατανομή πόρων και τις επιχειρησιακές αποφάσεις. Η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων που βασίζεται στη μέτρηση της απόδοσης ενισχύει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της λήψης αποφάσεων, οδηγώντας σε καλύτερα αποτελέσματα.
 • Βελτιστοποίηση πόρων: Η στρατηγική διαχείριση απόδοσης επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιστοποιούν τους πόρους τους, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, ανθρώπινων και λειτουργικών πόρων. Παρακολουθώντας την απόδοση, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν περιοχές όπου οι πόροι υποχρησιμοποιούνται ή δεν ευθυγραμμίζονται αποτελεσματικά και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για να βελτιστοποιήσουν την κατανομή τους. Αυτό διασφαλίζει ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται  αποτελεσματικά για την επίτευξη των  στρατηγικών στόχων και συνολικών εταιρικών στόχων.
 • Προσαρμοστικότητα: Η στρατηγική διαχείριση απόδοσης παρέχει πληροφορίες για το πώς αποδίδει ο οργανισμός σε σχέση με τους στρατηγικούς του στόχους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την πρόοδο τους και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές, τα σχέδια και τις ενέργειές τους με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα απόδοσης. Βοηθά τις επιχειρήσεις να είναι ευέλικτες και να ανταποκρίνονται στις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας ότι οι στρατηγικές τους παραμένουν σχετικές και αποτελεσματικές.
 • Το σύστημα διαχείρισης απόδοσης αποτελεί την βάση για ανάπτυξη και εφαρμογή ενθαρρυντικών συστημάτων αμοιβής στην βάση πραγματικών επιδόσεων έτσι ώστε να ενθαρρύνεται και να παρακινείται  η διοίκηση και το προσωπικό για ακόμα ψηλότερες επιδόσεις.
 • Οργανωσιακή Απόδοση , Ευελιξία και Ταχύτητα. Παρέχει την βάση για εντοπισμό και διόρθωση η/και βελτίωση της Οργανωσιακής διάρθρωσης μέσω στοχευμένων επεμβάσεων έτσι ώστε να προσδίδεται μεγαλύτερη ταχύτητα στην λειτουργία της οργάνωσης, της λήψης αποφάσεων και να ενισχύεται σημαντικά η εμπλοκή των ανθρώπων οριζόντια και κάθετα.
 • Οικογενειακός Χαρακτήρας Επιχειρήσεων. Ο στρατηγικός σχεδιασμός απόδοσης βοηθά σημαντικά να επιλυθούν ζητήματα και σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζοντα σε οικογενειακές επιχειρήσεις αφού εστιάζει στις επιδόσεις και τα μετρήσιμα αποτελέσματα καθώς επίσης και στην λογοδοσία και αποτίμηση παρά στο συναίσθημα και τα προνόμια. Εξασφαλίζει την ομαλή εισδοχή νέων μελών της οικογένειας και την ομαλή και αποτελεσματική  διαδοχή.

Συμπερασματικά, η διαχείριση στρατηγικής απόδοσης είναι κρίσιμης σημασίας για τις επιχειρήσεις, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να ευθυγραμμίσουν την απόδοση τους με στρατηγικούς στόχους, να μετρήσουν την πρόοδο, να προωθήσουν τη λογοδοσία, να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, να διευκολύνουν τη συνεχή βελτίωση, να βελτιστοποιούν τους πόρους και να προσαρμόζονται γρηγορότερα και ευκολότερα από τον ανταγωνισμό  στις αλλαγές. Βοηθά τις επιχειρήσεις να επιτύχουν αποτελεσματικότερα  τους στρατηγικούς και εταιρικούς  τους στόχους.

Βασικά, το εργαλείο αυτό προσδίδει στις επιχειρήσεις την απαραίτητη εστίαση, ευθυγράμμιση, ταχύτητα, προσαρμοστικότητα και Οργανωσιακή πειθαρχία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζι μας.

Κατεβάστε δωρεάν το τελευταίο σχετικό ebook!

ebook yiannakis 5


Τα 15 συμπτώματα που δείχνουν ότι σε ένα οργανισμό η  μια επιχείριση δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιδόσεων και ως εκ τούτου χρειάζονται παρεμβάσεις:

 • Οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές χρειάζεται να ασκούν μεγαλη πίεση σε καθημερινή βάση για να επιτευχθούν, αν επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Πολλες φορες αυτό οδηγεί τα στελέχη και άλλο προσωπικό σε εξοντωτικές ώρες εργασίας.
 • Μεγάλες αυξομειώσεις ανα περίοδο στις πωλήσεις, κερδοφορία, έξοδα. Επίσης, παρατηρείται δυσκολία η και μεγάλη αργοπορία στον εντοπισμό των πραγματικών αιτιών για τα αποτελέσματα.
 • Τα οικονομικά αποτελέσματα στο τέλος κάθε περιόδου είναι εκτός των προβλέψεων.
 • Οι διευθυντές τμημάτων και το προσωπικό δεν έχουν επίγνωση του επηρεασμού των αποτελεσμάτων των άλλων τμημάτων από την δική τους εργασία.
 • Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην τροχοδρόμηση και υλοποίηση δράσεων για βελτίωση των αποτελεσμάτων όταν αυτά δεν είναι τα αναμενόμενα.
 • Δυσκολία των διευθυντών να κατευθύνουν η όταν χρειαστεί να επανακατευθυνουν τους πόρους της επιχείρησης προς μιας κατεύθυνση.
 • Παρατηρείται έλλειψη συνεργασίας και εμπλοκή (engagement) μεταξύ διευθυντών και μεταξύ του προσωπικού με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αρνητικά τα αποτελέσματα.
 • Προβάλλεται μεγάλη αντίσταση στις αλλαγές ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα και υπάρχει αναγκαιότητα για αλλαγή. Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις ακόμα και για μικρές αλλαγές πόσο μάλλον για μεγαλύτερες. Πολλές αλλαγές αποτυγχάνουν η εγκαταλείπονται στην πορεία.
 • Δυσκολία και αργοπορία στην λήψη αποφάσεων.
 • Καθυστέρηση στην αναγνώριση στοιχείων, μετρικών και δεδομένων που απαιτούν αλλαγή στρατηγικής.
 • Συνεχής πίεση για αύξηση μισθολογίου ανεξάρτητα με τις επιδόσεις τοσο της επιχείρησης όσο και των ανθρώπων.
 • Χαμηλό ηθικό, στρες και burnout μεταξύ των μελών της  διοίκησης και του προσωπικού και επίρριψη ευθυνών-blame game.
 • Αργή αντίδραση στις εξελίξεις και νέα δεδομένα ιδιαίτερα του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
 • Ο τομέας του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί κόστος για την εταιρεία παρά επένδυση. Ασχολείται κυρίως με διεκπεραιωτικά θέματα και εργασίες παρά σημαντικά θέματα που άπτονται της στοχευμένης ανάπτυξης των ανθρώπων σε ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες και στόχους της επιχείρησης. Δεν υπάρχουν μετρήσιμοι δείκτες απόδοσης του τομέα και των λειτουργιών του.
 • Σε μια οικογενειακή επιχείρηση επικρατούν τα προνόμια (θέση, αμοιβές, ωράρια κλπ) αντί η υπευθυνότητα και μου ικανότητες. Απουσιάζουν οι θεσμοί για εταιρική διακυβέρνηση. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα πλάνα διαδοχής και ένταξης νέων μελών της οικογένειας.

 

Το μοναδικό πρόγραμμα συμβουλευτικής της Conicon περιλαμβάνει τα πιο κάτω αναλόγως της αρχικής αξιολόγησης των δεδομένων της κάθε επιχείρησης:

 • Ορισμό ή επαναδιατύπωση  ενός συναρπαστικού και εμπνευσμένου οράματος, δήλωσης αποστολής και αξιών που να εκπροσωπεί τους μετόχους και Ανώτατα Στελέχη της επιχείρησης.
 • Ερμηνεία και επικοινωνία του οράματος, των δηλώσεων αποστολής και αξιών  στο πλαίσιο των θέσεων και της εργασίας των εργαζομένων, από τα ανώτερα στελέχη έως τους υπαλλήλους πρώτης γραμμής, έτσι ώστε όλοι να έχουν κίνητρο να εμπλακούν και να αναλάβουν δράση. Περιλαμβάνει τον μηχανισμό αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας επικοινωνίας του οράματος, της  αποστολής και των  αξιών.
 • Την εφαρμογή του στρατηγικού εργαλείου Balanced Scorecard.
 • Εφαρμογή εργαλείων στρατηγικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης SWOT και STEEPL, ανάλυση VRIO, Business Canvas, μοντέλο στρατηγικής Blue Ocean, μήτρα Ansoff, ανάλυση αλυσίδας αξίας ανάλογα με τον τύπο, μέγεθος και αγορά της επιχείρησης. Επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
 • Διαμόρφωση και καθορισμός στρατηγικών στόχων σύμφωνα με το όραμα και την αποστολή
 • Επιλογή κατάλληλων στρατηγικών για επίτευξη των στρατηγικών στόχων ανάλογα με τον τομέα, το μέγεθος, τον ανταγωνισμό και τις εσωτερικές ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
 • Καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων για την χρονική περίοδο επιχειρηματικών  στόχων που να συνάδουν με τους στρατηγικούς και εταιρικούς στόχους
 • Καθορισμός συγκεκριμένων, μετρήσιμων δεικτών, KPIς των διεργασιών(τμημάτων)  που να ευθυγραμμίζονται πλήρως  με τους επιχειρηματικούς στόχους. Αναλύονται τόσο οι ποσοτικοί όσο και οι ποιοτικοί KPI. Πώς να επιλέξετε τους σχετικούς οδηγούς(drivers) των KPIs. Πως και σε ποιο βαθμό το κάθε  KPI επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα
 • Προσδιορισμός/αναγνώριση των κρίσιμων διεργασιών (drivers) που οδηγούν τους εταιρικούς στόχους και τα  KPIs
 • Προσδιορισμός των  μετρήσεων  για τα KPIs  και σχεδιασμός της διαδικασίας συλλογής και   ανάλυσης δεδομένων περιλαμβανομένων  και των πινάκων  (dashboards) για την παρακολούθηση των επιπέδων απόδοσης από τους τομείς της επιχείρησης
 • Ανάλυση και αξιολόγηση  την οργανωτικής δομής για να προσδιοριστεί η  ανάγκη για παρεμβάσεις και αλλαγές που θα κάνουν τον οργανισμό να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα.
 • Σχεδιασμός του πλαισίου λογοδοσίας και αποτίμησης αποτελεσμάτων και της μηνιαίας αξιολόγησης επιδόσεων της οργάνωσης.
 • Σχεδιασμός εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών σχεδίων δράσης που οδηγούν, βελτιώνουν τις κύριες διεργασίες/λειτουργίες της επιχείρησης που οδηγούν τις επιδόσεις και τα εταιρικά αποτελέσματα.
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση στελεχών και υπόλοιπου προσωπικού βήμα με βήμα στην εφαρμογή.

Το πρώτο βήμα είναι η διήμερη  εκπαίδευση των στελεχών στο αντικείμενο της Στρατηγικής Διαχείρισης Απόδοσης.

Μέσα από την εκπαίδευση επιτυγχάνεται πρόσθετα  και η γνωριμία των στελεχών με τον Σύμβουλο και δίνεται η δυνατότητα άντλησης σημαντικών πληροφοριών για την εξατομίκευση του προγράμματος μέσα στην επιχείρηση του πελάτη.

Η εκπαίδευση δύναται να επιχορηγηθεί μέσα από τα σχέδια της Αρχής Ανάπτυξης  Ανθρώπινου Δυναμικού(ΑΝΑΔ) Κύπρου.


Γιατί εμείς;
Προηγηθείτε από τον ανταγωνισμό με τη συμβουλευτική διαχείρισης απόδοσης με γνώμονα τα αποτελέσματα!

Οι έμπειροι σύμβουλοι μας έχει αποδεδειγμένο ιστορικό στην παροχή μετρήσιμων αποτελεσμάτων, βοηθώντας τους οργανισμούς και επιχειρήσεις  να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη και επιτυχία.

Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να εντοπίσουμε τομείς προς βελτίωση, να αναπτύξουμε μια προσαρμοσμένη στρατηγική διαχείρισης απόδοσης και παρέχουμε συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση για να διασφαλίσετε ότι επιτυγχάνετε τους στόχους σας.

Σε αντίθεση με τις μεγάλες εταιρείες συμβούλων, εστιάζουμε αποκλειστικά στη διαχείριση απόδοσης, επιτρέποντας μας να παρέχουμε απαράμιλλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση. Με τους συμβούλους  μας, θα κερδίσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα ενισχύσετε σημαντικά την ικανότητα της ομάδας σας να  επιτυγχάνει τα στοχευμένα αποτελέσματα σε συνεχή βάση.


Οι βασικές αξίες και η ταυτότητα μας ως μια  μικρή εταιρεία αλλα ευέλικτη και εξειδικευμένη ομάδα  συμβούλων στρατηγικού σχεδιασμού που εστιάζει στο να βοηθά τους πελάτες να εφαρμόσουν τα επιχειρησιακά σχέδια τους είναι:

 • Προσανατολισμός στα αποτελέσματα: Επικεντρωνόμαστε σταθερά στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων για τους πελάτες μας. Είμαστε γνωστοί μέσω των πελατών μας και του χαρτοφυλακίου μας ως Εφαρμοστές Σύμβουλοι και όχι απλά μελετητές. Ως εκ τούτου μελετάμε, σχεδιάζουμε και εμπλεκόμαστε στην Εφαρμογή των λύσεων για τους πελάτες.
 • Πελατοκεντρική: Τοποθετούμε τις ανάγκες των πελατών της στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Αυτό σημαίνει ακούμε προσεκτικά τις ανησυχίες των πελατών και προσαρμόζουμε  τις υπηρεσίες μας ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.
 • Συνεργατική: Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και στρατηγικών υλοποίησης. Αυτό απαιτεί τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες και την προώθηση της ανοιχτής επικοινωνίας.
 • Καινοτόμος: Είμαστε εκ φύσεως καινοτόμοι στις προσεγγίσεις μας  στον στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή. Αμφισβητούμε συνεχώς  την παραδοσιακή σκέψη και υιοθετούμε  νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες για να βοηθήσουμε  τους πελάτες να επιτύχουν τους στόχους τους.
 • Αξιόπιστη: Είμαστε γνωστοί για την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα και τη διαφάνειά μας. Οι πελάτες μας εμπιστεύονται διότι έχουμε πάντα κατά νου τα καλύτερα συμφέροντά τους και  ενεργούμε διαρκώς  προς το συμφέρον της  επιχείρησης τους.
 • Επαγγελματίες: Διατηρούμε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού σε όλες τις συναλλαγές μας με πελάτες. Αυτό περιλαμβάνει την απόκριση, την αξιοπιστία και την παροχή υψηλής ποιότητας εργασίας.
 • Στρατηγική: Είμαστε εστιασμένοι στη στρατηγική πριν την τακτική. Είμαστε περισσοτερο γνωστοί για την ικανότητα να βοηθούμε τους πελάτες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές που οδηγούν σε εφαρμόσιμα σχέδια δράσης για την  ανάπτυξη και την επιτυχία.

Κατεβάστε δωρεάν το τελευταίο σχετικό ebook!

Το μικρό μας  μέγεθος ως Γραφείο Συμβούλων  είναι ένα από τα ισχυρά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα έναντι των μεγάλων γραφείων που:

 • Έχουν ψηλό κόστος: Οι μεγάλες εταιρείες συμβούλων χρεώνουν ψηλές αμοιβές λόγω του μεγέθους και της φήμης τους, κάτι που μπορεί να μην είναι προσιτό για τις επιχειρήσεις.
 • Έλλειψη προσαρμογής: Οι μεγάλες εταιρείες μπορεί να έχουν μια τυποποιημένη προσέγγιση στη συμβουλευτική που σίγουρα δεν είναι προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες ενός πελάτη, με αποτέλεσμα λιγότερο αποτελεσματικές λύσεις.
 • Γραφειοκρατία: Οι μεγάλες εταιρείες συμβούλων είναι γραφειοκρατικές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αργή λήψη αποφάσεων και να εμποδίσει την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.
 • Έλλειψη εστίασης: Μεγάλες εταιρείες συμβούλων προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε διάφορους κλάδους, γεγονός που μπορεί να καταστήσει δύσκολη την εξειδίκευση σε έναν συγκεκριμένο τομέα.
 • Έμφαση στις χρεώσιμες ώρες: Οι μεγάλες εταιρείες συμβούλων δίνουν έμφαση στις χρεώσιμες ώρες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην εστίαση στην επίτευξη χρεώσιμων στόχων αντί να προσφέρει αξία στους πελάτες.
 • Αντίσταση στην αλλαγή: Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να είναι ανθεκτικές στην αλλαγή, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή μεθοδολογιών που μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές στην επίλυση προβλημάτων πελατών.


Εμπειρία  Πρόσφατων Πετυχημένων Έργων στο Αντικείμενο

 • Μια από τις μεγαλύτερες  εταιρεία στον τομέα FMCG με εργοστάσιο παραγωγής και δίκτυο πωλήσεων και διανομής  και πωλήσεις στην τοπική αγορά και εξαγωγές
 • Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες Τηλεπικοινωνιών
 • 2 Πελάτες Τεχνολογίας και Λογισμικών Εφαρμογών
 • 2 μεγάλα γραφεία Επαγγελματικών Υπηρεσιών – Ένα σε Νομικές Υπηρεσίες και ένα Γραφείο Μελετητών Μηχανικών
 • Πελάτη,  κατεξοχήν εξαγωγική βιομηχανία
 • Πελάτη στον τομέα των Logistics με πελατολόγιο στο 3PL πολυεθνικές επιχειρήσεις

 

Recent Clients – Strategic Performance Management

strategic performance management

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Κατεβάστε δωρεάν το τελευταίο σχετικό ebook!

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Seminars & events

Events in Ιούνιος 2024

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2024 05 27
2024 05 28
2024 05 29
2024 05 30
2024 05 31
2024 06 01
2024 06 02
2024 06 03
2024 06 04
2024 06 05
2024 06 06
2024 06 07
2024 06 08
2024 06 09
2024 06 10
2024 06 11
2024 06 12
2024 06 13
2024 06 14
2024 06 15
2024 06 16
2024 06 17
2024 06 18
2024 06 19
2024 06 20
2024 06 21
2024 06 22
2024 06 23
2024 06 24
2024 06 25
2024 06 26
2024 06 27
2024 06 28
2024 06 29
2024 06 30

Testimonials